İslami sohbet

İslami sohbet

İslami sohbet sitesi nde bugün konumuz esmaül-hüsna. Peki esmaül hüsna nedir? Halk arasında esmaül hüsna diye tabir edilir aslında Esmâ-i hünsa dir.

Yani kısaca; Allahın isimleri birinci esmâ-i hünsa ALLAH dır. Bu isim Rabbül aleminden başka hicbir seye verilemez.

Simdi siz sevgili islami sohbet sitesi için esmaül hüsna yada Allahın isimleri ni sıralayacağız.

İslami sohbet

Allahın isimleri
Birinci: Allah. İkinci: Er Rahman. Üçüncü: Er Rahim. Dördüncü: El Melikü. beşinci: El Kuddusü. Altıncı: Es Selamü. Yedinci: El Mü’minü. Sekizinci: El Müheyminü, dokuzuncu: El Azizü, onuncu: El Cebbaru.

Onbirinci: El Mütekebbir. Onikinci: El Haliku, onüçüncü: El Bâriu. Ondördüncü: El Musavviru. Onbeşinci: El Gaffarü, onaltıncı: El Kahharü. Onyedinci: El Vehhâbü, onsekizinci: Er Rezzaku. Ondokuzuncu: El Fettahu, yirminci: El Âlimu.

Yirmibirinci: El Kâbidu yirmiikinci: El Bâsitu, yirmiüçüncü: El Hâfidu, yirmidördüncü: Er Rafiu, yirmibeşinci: El Mu’izz, yirmialtıncı: El Müzill, yirmiyedinci: Es Semi, yirmisekizinci: El Basîr, yirmidokuzuncu: El Hakem, otuzuncu: El Adl.

Otuzbirinci: El Latîf, otuzikinci: El Habir, otuzüçüncü: El Halim. Otuzdördüncü: El azim otuzbeşinci: El-Gafûr, otuzaltıncı: Eş Şekûr. Otuzyedinci: El Aliyy, otuzsekizinci: El Kebir, otuzdokuzuncu: El Hafız, kırkıncı: El Mukît.

Kırkbirinci: El Hasîb, kırkikinci: El Celîl, kırkücüncü: El Kerîm. Kırkdördüncü: Er Rakîb, kırkbeşinci: El Mucîb, kırkaltıncı: El Vasi. Kırkyedinci: El Hakîm kırksekizinci: El Vedûd, kırkdokuzuncu: El Mecîd, ellinci: El Bais.

Ellibirinci: Eş Şehîd, elli birinci: El Hakk, elli ikinci: El Vekil, elliucuncu: El Kavî. Ellidorduncu: El Metin, ellibesinci: El Velî, Ellialtinci: El Hamîd elliyedinci: El Muhsîî. Ellisekizinci: El Mübdî, ellidokuzuncu: El Muîd, altmışıncı: El Muhyî.

Altmisbirinci: El Mümît, altmış ikinci: El Hayat, altmış üçüncü: El Kayyûm. Altmış dördüncü: El Vâcid, altmış beşinci: El Vahid, altmış altıncı: Es Samed. Altmış yedinci: El Kadîr, altmış sekiz: El Muktedir, altmış dokuz: El Mukaddim, yetmis: El Muahhir.

Yetmişbir:El Evvel, yetmisiki: El Âhir, yetmisüç: Ez Zâhir, yetmişdört: El Batın. Yetmisbes: El Valî, yetmisalti: El Mute’al, yetmisyedi: El Birr. Yetmissekiz: Et Tevvâb, yetmisdokuz: El Müntekim, seksen: El Afüv.

Seksenbir: Er Raûf sekseniki: Malikü’l mülk, seksenüc: Zülcelâl-i ve’l- ikrâm. Seksendort: El Muksit, seksenbeş: El Câmi, seksenaltı: El Ganî. Seksenyedi: El Macid, seksensekiz: El Mâni’, seksendokuz: En Nûr, doksan: El Hadî.

Doksanbir: El Bedî, doksaniki: El Bâkî, El Varis, Er Reşîd doksanüç: Es Sabûr. Doksandört: Ed Dar, doksanbeş:En Nafi, doksanaltı:….. doksanyedi:….. doksansekiz:….. doksandokuz:…..

İslami sohbet

İslami sohbet

Eksiği sende bul

Hadi bakalım islami sohbet sitesi sohbet eden cici sohbet sevenler. Burada eksik olan esmaül hüsna lar hangisi?

Sizlerde yorumlara eksik olan esmaül-hüsna Allahın isimleri ni makalemizin en altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz…

Esmâ-i hünsa nın tamamı Vâcibül vücûd olan Rabbimizi ifade eder.

İslami sohbet

İslami sohbet

Bir önceki yazımda « makalem ilgini çekebilir. Okumak istermisin ?
yorum yok
1.237 okuma
2 Kasım, 2018
Liva
Liva

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin.


YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?