İslami sohbet

İslami sohbet

İslami sohbet sitesi nde bugün konumuz esmaül-hüsna. Peki esmaül hüsna nedir? Halk arasında esmaül hüsna diye tabir edilir aslında Esmâ-i hünsa dir.

Yani kısaca; Allahın isimleri birinci esmâ-i hünsa ALLAH dır. Bu isim Rabbül aleminden başka hicbir seye verilemez.

Simdi siz sevgili islami sohbet sitesi için esmaül hüsna yada Allahın isimleri ni sıralayacağız.

İslami sohbet

Allahın isimleri
Birinci: Allah. İkinci: Er Rahman. Üçüncü: Er Rahim. Dördüncü: El Melikü. beşinci: El Kuddusü. Altıncı: Es Selamü. Yedinci: El Mü’minü. Sekizinci: El Müheyminü, dokuzuncu: El Azizü, onuncu: El Cebbaru.

Onbirinci: El Mütekebbir. Onikinci: El Haliku, onüçüncü: El Bâriu. Ondördüncü: El Musavviru. Onbeşinci: El Gaffarü, onaltıncı: El Kahharü. Onyedinci: El Vehhâbü, onsekizinci: Er Rezzaku. Ondokuzuncu: El Fettahu, yirminci: El Âlimu.

Yirmibirinci: El Kâbidu yirmiikinci: El Bâsitu, yirmiüçüncü: El Hâfidu, yirmidördüncü: Er Rafiu, yirmibeşinci: El Mu’izz, yirmialtıncı: El Müzill, yirmiyedinci: Es Semi, yirmisekizinci: El Basîr, yirmidokuzuncu: El Hakem, otuzuncu: El Adl.

Otuzbirinci: El Latîf, otuzikinci: El Habir, otuzüçüncü: El Halim. Otuzdördüncü: El azim otuzbeşinci: El-Gafûr, otuzaltıncı: Eş Şekûr. Otuzyedinci: El Aliyy, otuzsekizinci: El Kebir, otuzdokuzuncu: El Hafız, kırkıncı: El Mukît.

Kırkbirinci: El Hasîb, kırkikinci: El Celîl, kırkücüncü: El Kerîm. Kırkdördüncü: Er Rakîb, kırkbeşinci: El Mucîb, kırkaltıncı: El Vasi. Kırkyedinci: El Hakîm kırksekizinci: El Vedûd, kırkdokuzuncu: El Mecîd, ellinci: El Bais.

Ellibirinci: Eş Şehîd, elli birinci: El Hakk, elli ikinci: El Vekil, elliucuncu: El Kavî. Ellidorduncu: El Metin, ellibesinci: El Velî, Ellialtinci: El Hamîd elliyedinci: El Muhsîî. Ellisekizinci: El Mübdî, ellidokuzuncu: El Muîd, altmışıncı: El Muhyî.

Altmisbirinci: El Mümît, altmış ikinci: El Hayat, altmış üçüncü: El Kayyûm. Altmış dördüncü: El Vâcid, altmış beşinci: El Vahid, altmış altıncı: Es Samed. Altmış yedinci: El Kadîr, altmış sekiz: El Muktedir, altmış dokuz: El Mukaddim, yetmis: El Muahhir.

Yetmişbir:El Evvel, yetmisiki: El Âhir, yetmisüç: Ez Zâhir, yetmişdört: El Batın. Yetmisbes: El Valî, yetmisalti: El Mute’al, yetmisyedi: El Birr. Yetmissekiz: Et Tevvâb, yetmisdokuz: El Müntekim, seksen: El Afüv.

Seksenbir: Er Raûf sekseniki: Malikü’l mülk, seksenüc: Zülcelâl-i ve’l- ikrâm. Seksendort: El Muksit, seksenbeş: El Câmi, seksenaltı: El Ganî. Seksenyedi: El Macid, seksensekiz: El Mâni’, seksendokuz: En Nûr, doksan: El Hadî.

Doksanbir: El Bedî, doksaniki: El Bâkî, El Varis, Er Reşîd doksanüç: Es Sabûr. Doksandört: Ed Dar, doksanbeş:En Nafi, doksanaltı:….. doksanyedi:….. doksansekiz:….. doksandokuz:…..

İslami sohbet

İslami sohbet

Eksiği sende bul

Hadi bakalım islami sohbet sitesi sohbet eden cici sohbet sevenler. Burada eksik olan esmaül hüsna lar hangisi?

Sizlerde yorumlara eksik olan esmaül-hüsna Allahın isimleri ni makalemizin en altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz…

Esmâ-i hünsa nın tamamı Vâcibül vücûd olan Rabbimizi ifade eder.

İslami sohbet

İslami sohbet

Bir önceki yazımda « makalem ilgini çekebilir. Okumak istermisin ?
5 yorum
1.220 okuma
2 Kasım, 2018
Liva
Liva

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin.


YorumlarYorumlar (5 Yorum)

Bir Yorum Yazmak İstermisiniz ?